Privātuma atruna

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām (datu subjektiem) – DATEKS.LV klientiem (personām, kuras iegādājas no DATEKS.LV preces un pakalpojumus, kā arī apmeklē DATEKS.LV interneta vietni) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām par viņu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR GDPR).

Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Personas datu pārzinis – Latvijā reģistrēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DATEKS GRUPA”, reģistrācijas Nr.40103229720 (turpmāk – DATEKS.LV). Pārziņa  DATEKS.LV kontaktinformācija – juridiskā/ biroja adrese: Zemitāna iela 9, Rīga, LV-1012, Latvija; tālr. +371 67275758; e-pasts: dpo@dateks.lv.

Kādus klientu personas datus DATEKS.LV apstrādā?

Nr.

Personas datu kategorija

Piemēri

1

Identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods, paraksts.

2

Kontaktinformācija

Adrese, tālr., e-pasts.

3

Personu apliecinoša dokumenta dati

Pases vai personas apliecības dati.

4

Amats

Profesija, profesijas klasifikatora kods, ieņemamais amats.

5

Norēķinu dati

Kredītiestādes vai citas norēķinu iestādes nosaukums, norēķinu konta Nr., informācija, vai maksājums veikts ar maksājumu karti, rezidences valsts, maksājuma summa u.c. bankas maksājuma uzdevumā norādītie maksājuma dati.

6

Atlīdzība

Samaksa vai atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem, kas tiek veikta pamatojoties uz preču pārošanas līgumu, uzņēmuma līgumu vai citu darījumu, t.sk. aprēķinātie nodokļu maksājumi.

7

Saistību izpildes dati

Informācija par saistību izpildi, t.sk. parāda apmēru, maksāšanas disciplīnu, norēķinu laiku.

8

Videonovērošanas dati

Personas video attēls, t.sk. personas izskats, uzvedība, kustības, atrašanās vieta, ieraksta laiks, datums.

9

Ierīces dati

Informācija par ierīci (veids, modelis, ražotājs, seriālais Nr. u.c. īpašības).

10

Pasūtījuma dati

Pasūtītās preces, to tehniskie dati, to daudzums, cenas, piešķirtās atlaides, pasūtījuma iesniegšanas datums un laiks.

11

Piekrišanas un saziņas izvēles

Jūsu piekrišana saņemt mārketinga un/vai citus ziņojumus, informācija par ziņojumu abonēšanu un/vai atteikšanos no tiem.

12

Pārlūkošanas dati

Pārlūkotās lapas, apskatītās preces, apskates datums un laiks, pārlūkošanas ilgums, pirkumu grozā un/vai vēlmju sarakstā ievietotās preces, ievietošanas datums un laiks, reklāmas baneru klikšķi, citi klikšķi un interesēšanās par saturu, informācija par to, no kurienes lietotāji nonāk tīmekļa vietnē, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) partneru (angļ. affiliate) saišu statistiku.

13

Tehniskie dati

IP adrese, sesijas ID, izmantotais pārlūks, ierīces tips, rezolūcija.

14

Reģistrācijas, pieslēgšanās un konta tehniskie/ administrēšanas dati

Lietotāja ID, konta statuss (aktīvs, bloķēts u.tml.), IP adrese, pieslēgšanās kontam un darbību kontā tehniskie dati. Tiek izveidoti vai fiksēti automātiski (ieskaitot ar sīkdatņu vai tamlīdzīgu tehnoloģiju palīdzību), Jums reģistrējoties, pievienojoties vai lietojot savu DATEKS.LV kontu (piem., tehniskie dati).

15

Piegādes adrese

Adrese, kuru Klients norādījis Ierīču un citu iegādāto preču piegādei.

16

Līzinga dati

Informācija par Klienta Pasūtījuma apmaksas veidu, t.i., vai personai ir apstiprināts līzinga pieteikums DATEKS.LV pārdoto preču iegādei.

17

Korespondence

Sarakste.

Kādos nolūkos DATEKS.LV apstrādā savu Klientu personas datus?’

DATEKS.LV apstrādā savu Klientu personas datus šādos nolūkos:

DATEKS.LV finanšu un grāmatvedības uzskaitei. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. norēķinu veikšanai (identifikācijas dati, pasūtījuma dati, norēķinu dati, ierīces dati);
 2. materiālo vērtību izlietošanas kontrole un norēķini ar avansa norēķinu personām (identifikācijas dati, pasūtījuma dati, ierīces dati);
 3. darba samaksas aprēķināšana un izmaksa darbiniekiem (identifikācijas dati, pasūtījuma dati);
 4. bankas operāciju veikšana un uzskaite (identifikācijas dati, norēķinu dati, atlīdzība);
 5. grāmatvedības reģistru vešana un uzskaite (identifikācijas dati, kontaktinformācija, pasūtījuma dati, atlīdzība, saistību izpildes dati, norēķinu dati);
 6. normatīvajos aktos paredzēto ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaišu sniegšana valsts iestādēm (identifikācijas dati, atlīdzība).
 7. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • ņemot vērās to, ka finanšu un grāmatvedības uzskaiti stingri reglamentē normatīvie akti, šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir normatīvajos aktos noteiktais juridiskos pienākumus - VDAR 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts;
  • līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - VDAR 6.panta pirmās daļas b apakšpunkts;
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai - VDAR 6.panta pirmās daļas f apakšpunkts, t.i., nodrošinātu efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti.

preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. pārdošanas līguma noslēgšanai un pasūtījuma noformēšanai, t.sk. distances līguma noslēgšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, amats, pasūtījuma dati, norēķinu dati);
 2. patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto atteikuma tiesību nodrošināšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, norēķinu dati, pasūtījuma dati, ierīces dati);
 3. preču piegādes organizēšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, pasūtījuma dati, piegādes adrese);
 4. līzinga līguma noformēšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, pasūtījuma dati), ja Klients ir izvēlējies preču iegādei piesaistīt līzinga pakalpojumu sniedzēju;
 5.  datortehnikas apkalpošanas pakalpojumu sniegšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, ierīces dati).
 6. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), t.sk. atteikuma tiesību nodrošināšana;
  • līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. pierādījumu nodrošināšanai par pasūtījuma izdarīšanu, izpildi un preču piegādi, klientu apkalpošanas un preču piegādes kvalitātes uzlabošana.

preču un pakalpojumu garantijas saistību izpilde un pēc garantijas servisa nodrošināšanai. Klientu personas dati tiek apstrādāti:

 1. garantijas talona noformēšanai (ierīces dati);
 2. preču pieņemšanai un garantijas remonta veikšanai (identifikācijas dati, kontaktinformācija, ierīces dati);
 3. preču piegāde garantijas remontam vai pēc garantijas remonta pabeigšanas (identifikācijas dati, kontaktinformācija, piegādes adrese, ierīces dati).
 4. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), t.sk. normatīvajos aktos noteikto preču un pakalpojumu garantijas saistību izpilde;
  • līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. pierādījumu nodrošināšanai par preču pieņemšanu un garantijas saistību izpildi.

DATEKS.LV interešu aizsardzībai un juridisko lietu kārtošanai. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs un tiesās, t.sk. parādu piedziņa un vēršanās policijā saistībā ar īpašuma aizskārumu (identifikācijas dati, kontaktinformācija, ierīces dati, videonovērošanas dati, pasūtījuma dati, norēķinu dati, saistību izpildes dati);
 2.  iesniegumu un sūdzību izskatīšana, atbilžu sniegšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija, ierīces dati, videonovērošanas dati, pasūtījuma dati, norēķinu dati, saistību izpildes dati);
 3. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), t.sk. pieprasītās informācijas sniegšana kompetentajām valsts iestādēm;
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. pierādījumu nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu atklāšana un novēršana nolūkā aizsargāt DATEKS.LV mantiskās intereses, ja nepieciešams – datu izmantošana tiesvedībā, parādu piedziņa. 

pārdošanas veicināšanas pasākumu administrēšanai. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. mārketinga akciju rīkošanai, preču un pakalpojumu reklamēšanai (identifikācijas dati, kontaktinformācija);
 2. partnerprogrammas administrēšanai (pasūtījuma dati, pārlūkošanas dati);
 3. komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (kontaktinformācija, piekrišanas un saziņas izvēles).
 4. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • Klients ir sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts), t.i., komerciālo paziņojumu saņemšanai, kas ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā ir tiesīgs atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot 1.punktā norādīto DATEKS.LV kontaktinformāciju vai saņemtajā komerciālajā paziņojumā norādītajā veidā.
  • līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. reklamēt DATEKS.LV preces un pakalpojumus, veicināt preču pārdošanu.

interneta mājas lapas www.dateks.lv funkcionalitātes nodrošināšanai. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. Klienta profila izveidei un uzturēšanai vietnē DATEKS.LV (identifikācijas dati, kontaktinformācija, pasūtījuma dati, piegādes adrese, korespondence, norēķinu dati, līzinga dati, saistību izpildes dati, piekrišanas un saziņas izvēles, reģistrācijas, pārlūkošanas dati, pieslēgšanās un konta tehniskie/ administrēšanas dati);
 2. sīkdatņu administrēšana, lai nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti, veiktu sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi (ierīces dati, pārlūkošanas dati, tehniskie dati). Sīkākai informācijai skat. DATEKS.LV sīkdatņu politiku.
 3. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • Klients ir sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. pierādījumu nodrošināšana par to, ka DATEKS.LV interneta vietnes apmeklētājs ir akceptējis konkrētas kategorijas sīkdatnes; DATEKS.LV tīmekļa vietnes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; DATEKS.LV preču un pakalpojumu pārdošanas veicināšana.

datu apstrādes un aizsardzības sistēmas uzturēšanai. Personas dati tiek apstrādāti:

 1. Klienta informēšanai par DATEKS.LV veikto personas datu apstrādi (identifikācijas dati, kontaktinformācija);
 2. datu incidentu izmeklēšanai (identifikācijas dati, amats, kontaktinformācija, ierīces dati, pasūtījuma dati), ja tiktu konstatēts incidents;
 3. datu subjektu informēšana (identifikācijas dati, kontaktinformācija), ja DATEKS.LV šāds pienākums rastos sakarā ar datu incidentu;
 4. datu subjektu iesniegumu un sūdzību izskatīšana (identifikācijas dati, ierīces dati, pasūtījuma dati, kontaktinformācija);
 5. Kāds ir augstāk minēto personas datu apstrādes juridiskais pamats?
  • normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), t.sk. kompetento valsts iestāžu pieprasītās informācijas sniegšana, datu subjektu informēšana;
  • DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.sk. pierādījumu nodrošināšana par to, ka DATEKS.LV veicis visus nepieciešamos drošības pasākumus; informācijas sistēmu drošības un kvalitātes uzlabošana. 

Veicot videonovērošanu DATEKS.LV birojā, personas dati tiek apstrādāti DATEKS.LV leģitīmo interešu nodrošināšanai (VDAR 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), t.i., nolūkā novērst noziedzīgus nodarījumus un to atklāšanai saistībā ar DATEKS.LV īpašuma aizsardzību.

Gadījumos, kad DATEKS.LV nepieciešams veikt personas datu apstrādi saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījumos, lai līgumu noslēgtu, bez visu nepieciešamo personas datu apstrādes DATEKS.LV nevar nodrošināt preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Kas ir personas datu saņēmēji?

 1. valsts un pašvaldības iestādes gadījumos, kad DATEKS.LV izsniedz pieprasīto informāciju, izpildot šo iestāžu likumiskās prasības;
 2. tiesas un tiesībsargājošas iestādes, kad DATEKS.LV izsniedz personas datus savu vai trešo personu interešu aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai;
 3. juridiskās palīdzības sniedzēji, kad šāda palīdzība ir nepieciešama DATEKS.LV;
 4. revidenti un auditori, veicot DATEKS.LV finanšu un grāmatvedības revīziju un/vai auditu;
 5. pasta un kurjera pakalpojumu sniedzēju, nodrošinot Klienta pasūtīto preču piegādi un atgriešanu;
 6. kredītiestādes, veicot norēķinu administrēšanu;
 7. ražotāja autorizētie servisi, veicot garantijas remontu vai citus remonta un apkopes darbus tādām ierīcēm, kurām šādus darbus ir tiesīgs veikt tikai autorizēts serviss;
 8. Klienta izvēlētā līzinga kompānija gadījumā, ja Klients vēlas iegādāties preces, piesaistot līzinga pakalpojumu, lai sniegtu datus par Klienta pasūtītajām precēm;
 9. telekomunikāciju pakalpojumus sniedzējs, lai informētu Klientu par pakalpojuma izpildi;
 10. mārketinga pakalpojumu sniedzēji, kas saņem datus par atsevišķām sīkdatnēm (skat. sīkdatņu politiku sīkākai informācijai);
 11. personas dati var tikt izsniegt arī citiem DATEKS.LV sadarbības partneriem, ja tas ir nepieciešams konkrētu funkciju veikšanai vai uzdevumu izpildei un ja šie partneri DATEKS.LV sniedz atbilstošas garantijas saistībā ar personas datu apstrādi un aizsardzību.
 12. DATEKS.LV glabā personas datus tik ilgi, kamēr DATEKS.LV pastāv juridisks pamats glabāt personas datus:
  • ievērojot finanšu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos glabāšanas termiņus;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DATEKS.LV, tā klients vai piegādātājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā, ir spēkā preču garantija u.tml.);
  • kamēr starp DATEKS.LV un Klientu pastāv līgumiskās saistības. Piemēram, Klients caur interneta mājas lapā izveidoto profilu izdara pasūtījumus un veic norēķinus;
  • videonovērošanas dati tiek glabāti 30 dienas. Gadījumā ja pastāv aizdomas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, personas dati ir nepieciešami DATEKS.LV vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai vai ir saņemts tiesībsargājošo iestāžu pieprasījums, šie dati tiek glabāti pēc nepieciešamības.

DATEKS.LV personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām

Sazinoties ar pārzini – DATEKS.LV, izmantojot šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, saskaņā ar VDAR datu subjekts, t.i., Klients, ir tiesīgs no DATEKS.LV prasīt:

 1. piekļuvi datu subjekta personas datiem, izsniegt Pārziņa rīcībā esošos datu subjekta personas datus;
 2. datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu;
 3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu datu subjekta personas datu apstrādi;
 4. pārtraukt automatizētu datu subjekta personas datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu). DATEKS.LV neveic profilēšanu;
 5. prasīt personas datu pārnesamību VDAR noteiktajos gadījumos.

Datu subjektam, t.i.,  Klientam, ir šādas tiesības saistībā ar DATEKS.LV veikto personas datu apstrādi, ja apstrāde veikta pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu:

 1. Ja personas datu apstrāde balstās uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus iesniegt DATEKS.LV, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot DATEKS.LV izbeigt visu datu subjekta personas datu vai noteiktas daļas datu subjekta personas datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskumu;
 2. Ņemot vērā to, ka DATEKS.LV ir nepieciešams nepārprotami identificēt datu subjektu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atsaukumu, kurā norādīti datu subjekta identifikācijas dati, t.sk. vārds, uzvārds, datums, kā arī apjoms, kādā datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek atsaukta, datu subjekts var iesniegt kādā no turpmāk minētajiem veidiem: 1) nosūtot pašrocīgi parakstītu atsaukumu uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto DATEKS.LV juridisko adresi; 2) nosūtot atsaukumu, kas parakstīts ar klienta drošu elektronisko parakstu, uz šīs Privātuma politikas 1.punktā norādīto DATEKS.LV e-pasta adresi; 3) ierodoties personīgi Privātuma politikas 1.punktā norādītajā DATEKS.LV birojā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu; 4) izmantojot komerciālajā paziņojumā vai sīkdatņu paziņojumā norādītās saites.

Datu subjektam, t.i.,  Klientam, ir tiesības iegūt no DATEKS.LV informāciju par datu subjekta personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām DATEKS.LV ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā datu subjekta personas datiem (izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu un tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju).

 1. Jebkuru jautājumu gadījumā saistībā ar DATEKS.LV veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību datu subjektam, t.i., Klientam, ir tiesības vērsties arī pie DATEKS.LV, izmantojot šīs privātuma politikas 1.punktā norādīto DATEKS.LV kontaktinformāciju.
 2. Domstarpību gadījumā saistībā ar DATEKS.LV veikto personas datu apstrādi datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
 3. DATEKS.LV var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, ja mainās apstrādāto personas datu apjoms, veids vai apstākļi, kādos tiek veikta personas datu apstrāde. šādā gadījumā DATEKS.LV datu subjektiem sniegs attiecīgu informāciju. šī ir Klientu privātuma politika redakcijā uz: 08.03.2023.
Tālr. 67275758 gsm 26117175 (p.o.t.c.p. 9:00-18:00)
Intel technology provider Platinum 2020
Visas kategorijas